cherry pond

Sunset at Pondicherry Wildlife Refuge Cherry Pond