presidential range white mountains

Presidential Range, White Mountains

© Eric Hert