presidential mountain range

Presidential Mountain Range, Bethel, ME

© Yvonne Bartoszak